DomovO klubuVarstvo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov – GDPR

V kolesarskem klubu, Pod Hruševco 34B, 1360 Vrhnika, DŠ: 23141867 (v nadaljevanju: KK JAN SPORT) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora KD LPP kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Klub KK Jan Sport s pridobljenimi osebnimi podatki dela profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Vsi pridobljeni osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni izključno za namene, za katerega so bili pridobljeni.
Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno področno zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela, naprednimi tehnološkimi rešitvami ter z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov.

PODATKI O UPRAVLJAVCU
KK JAN SPORT, Pod Hruševco 34B, 1360 Vrhnika, identifikacijska številka – DŠ: 23141867, matična številka: 2700948000.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena za katerega so bili zbrani. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Klub KK JAN SPORT nobenih osebnih podatkov ne prenaša v tretjo državo (državo izven Evropske unije) ali mednarodno organizacijo.

OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI VAŠEGA IZRECNEGA SOGLASJA
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vašega izrecnega soglasja, ki ste ga nam podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša na prejemanje elektronskih novic, s katerimi vas obveščamo o novostih, ponudbi, splošnih informacijah povezanih z dejavnostjo, dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah, poslovnih informacijah ter analize branja poslanih vsebin za lastne potrebe, za kar potrebujemo vaše ime, priimek in elektronski naslov.

Na podlagi vašega izrecnega soglasja obdelujemo tudi podatke za namen pregledovanja in preverjanja rezervacij in uveljavljanje popustov. Osebne podatke, katere potrebujemo v ta namen so: Ime in priimek, elektronski naslov. Takšno izrecno soglasje lahko kadarkoli prekličete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga podali oz. se odjavite od prejemanja elektronskih novic preko povezave, ki sledi vsakemu sporočilu. Preklic oz. sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega izrecnega soglasja. Možnost preklica soglasja v nobenem primeru ne predstavlja vašega odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z upravljavcem.

PODATKI O POOBLAŠČENCU
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: kolesarsko.drustvo.lpp@gmail.com.

PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi: privolitve, sklepanja ali izvajanja pogodb, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, izvajanje nalog v javnem interesu, zakonitem interesu upravljavca ali tretjih oseb.

OSEBNI PODATKI, KI SE ZBIRAJO:
O registriranih uporabnikih upravitelj spletnega portala zbira sledeče osebne podatke:

za prijavo na dogodke – podatki o identiteti: ime, priimek, spol, ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, država, datum in letnica rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, podatki vezani na uporabnikovo uporabo in profil: nezaključene prijave na dogodke v koledarju, v primeru nakupa v trgovini: podatki o identiteti – fizične osebe: ime, priimek, ulica in hišna številka, kraj, poštna številka in elektronski naslov. V primeru, da je nakup opravljen s strani pravnih oseb, upravitelj zbira tudi podatke o nazivu podjetja, naslov za izdajo računa, naslov za dostavo, ime in priimek in davčno številko oziroma številko zavezanca za DDV. Številko zavezanca za DDV upravitelj hrani tudi za fizične osebe, ki poslujejo kot zavezanci za DDV, podatki o nakupih in plačilih: hranijo se vsi podatki o naročilih in plačilih, vključno s podatki o preklicu naročila.

PRAVICE POSAMEZNIKA PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
V skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi vam zagotavljamo naslednje pravice glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov:
• pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov;
• pravica dostopa do osebnih podatkov, kar pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravice in možnost pritožbe, viri podatkov, morebiten obstoj avtomatiziranega odločanja ali posebnega profiliranja);
• pravica, da vam kot upravljavec zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes;
• pravica do popravka, kar pomeni, da imate pravico doseči, da mi kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
• pravico do izbrisa, kar pomeni, da imate pravico doseči, da mi kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris na pravni podlagi in drugo);
• pravica do omejitve obdelave pomeni, da dosežete, da mi kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za nas kot upravljavca temveč jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave vaših osebnih podatkov v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku oz. obdelovalcu, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor;
• pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejemate osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu v strukturirani obliki, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in pravico da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem karkoli ovirali kadar obdelava temelji na privolitvi, pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
• pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelave vaših osebnih podatkov (javni interes, zakoniti interes upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate, kot upravljavec pa moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oz. prenehati z obdelavo;
• pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Upravljavec bo informacije o ukrepih povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu s členi od 15 do 22 GDPR, zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V takem primeru vas bomo o podaljšanju obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo. Če boste zahtevo predložili v elektronski obliki, bomo informacije, kadar je to mogoče, zagotovili v enaki obliki razen če ne boste zahtevali drugače.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.
Pri uveljavljenju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo pomagala naša oseba za varstvo podatkov, ki vam je na voljo osebno na sedežu družbe Celovška cesta 160, preko  e-pošte: kolesarsko.drustvo.lpp@gmail.com

Če menite, da so vam kršene pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali po e –  pošti: gp.ip@ip-rs.si.

Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca so stalno dostopni na sedežu kluba KK JAN SPORT.

BI SE RADI PRIDRUŽILI NAŠEMU KLUBU?

SLEDITE NAM

Preverite naše aktivnosti in novice na naših socialnih omrežjih

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE